Reglement

1. De Bloesemfietstocht wordt georganiseerd door de Soroptimist International Club West-Betuwe.
2. De Bloesemfietstocht is een fietstocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Soroptimist International Club West-Betuwe worden bepaald.
4. De inschrijving is strikt persoonlijk. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Vervanging door een andere deelnemer is na overleg met Soroptimist International Club West-Betuwe mogelijk.
5. De deelnemer dient de voor hem/haar aangegeven route te volgen.
6. Tijdens de Bloesemfietstocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze
– uiting te geven aan een politieke gezindheid
– zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
- reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het bestuur van de Soroptimist International Club West-Betuwe
– (huis)dieren (met uitzondering van een blindengeleidehond ten behoeve van een visueel gehandicapte deelnemer), kinderwagens, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren
– voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
7. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Bloesemfietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
8. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
9. Met het inschrijven voor de Bloesemfietstocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
10. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de Soroptimist International Club West-Betuwe van zijn/haar personalia en/of van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Bloesemfietstocht, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
11. De Soroptimist International Club West-Betuwe is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (financieel of anderszins) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.
12. De Soroptimist International Club West-Betuwe behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Bloesemfietstocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Soroptimist International Club West-Betuwe kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van materiƫle schade.
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Soroptimist International Club West-Betuwe.
14. Het bestuur van de Soroptimist International Club West-Betuwe draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.